Komunikaty

Postępowanie w sytuacji wystąpienia wypadku, awarii lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, życia lub mienia

02-04-2020 r.

Zgodnie z Zarządzenie nr 14/2019 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sposobów postępowania w sytuacji wystąpienia wypadku, awarii lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, życia lub mienia w obiektach i na terenie Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz zarządzeniem zmieniającym nr 19/2020 – zmiana załącznika nr 1 poniżej przedstawiamy stosowne instrukcje oraz aktualny wykaz telefonów alarmowych. 

Telefony alarmowe: 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112
lub:
Państwowa Straż Pożarna 998
Policja 997
Pogotowie Ratunkowe 999
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Energetyczne 991

Telefony wewnętrzne wybranych jednostek Uczelni:

 • Kanclerz 17 865 1224 - 501 023 365
 • Dyrektor ds. Technicznych 17 865 1245 - 572 938 856
 • Dyrektor ds. Gospodarczych i Osiedla Studenckiego 17 865 1240 - 512 790 646
 • Kierownik Działu Gospodarczego 17 865 1108 - 669 993 968
 • Administrator bud. A-G 17 865 1345 - 502 841 285
 • Administrator bud. H, K, S 17 865 2117 - 509 376 385
 • Administrator bud. L 17 865 1412 - 517 046 767
 • Administrator bud. P, O, J, Ł W, M, bud. Arcus 17 865 1313 - 517 047 290
 • Administrator bud. V 17 865 1710 - 502 790 077
 • Administrator bud. W i Ł 17 865 1780 - 502 844 542
 • Administrator AOS Bezmiechowa i OND Albigowa 17 743 2069 - 506 636 412
  17 743 2620
 • Kierownik Osiedla Studenckiego 17 865 1578 - 501 471 824
 • Administracja DS. IKAR 17 865 1565
 • Administracja DS. AKAPIT 17 865 1367 - 782 720 415
 • Administracja DS. PINGWIN 17 865 1396
 • Administracja DS. ALCHEMIK 17 865 1990
 • Administracja DS. PROMIEŃ 17 865 1587
 • Administracja DS. AVIATA 17 743 2749
 • Administracja DOMU ASYSTENTA 17 865 1468
 • Dyrektor Ośrodka Kształcenia Lotniczego 17 743 2714
 • Dziekan WBIŚiA 17 865 1567
 • Dziekan WBMiL 17 865 1555
 • Dziekan WCH 17 865 1853 - 517 045 489
 • Dziekan WEiI 17 865 1688
 • Dziekan WZ 17 865 1383
 • Dziekan WMiFS 17 865 1830 - 516 491 659
 • Dyrektor Biblioteki 17 743 2278
 • Kierownik Studium Języków Obcych 17 865 1209
 • Dyrektor Centrum Fizjoterapii i Sportu 17 865 1595 - 785 011 405
 • Kierownik Inspektoratu BHP i Ochrony Ppoż. 17 865 3777
 • Sekretariat Rektora 17 865 1210

Uwaga: aktualne wykazy telefonów komórkowych do ww. pracowników Uczelni dostępne są na portierniach Uczelni:

 • Portiernia bud. A - 17 865 1410
 • Portiernia AL - 17 865 1400 - 669 993 244
 • Portiernia B - 17 865 1577
 • Portiernia C - 17 865 1556
 • Portiernia F,D - 17 865 1262
 • Portiernia bud. H-K - 17 865 1300 - 669 993 242
 • Portiernia bud. L - 17 865 1200 - 669 993 243
 • Portiernia bud. Ł - 17 865 1500 - 785 011 247
 • Portiernia bud. P - 17 865 1497 - 669 993 965
 • Portiernia S - 17 865 1715 - 669 993 967
 • Portiernia bud. V - 17 865 1900 - 501 287 683
 • Portiernia DS. AKAPIT - 17 865 1366 - 669 993 965
 • Portiernia DS. ALCHEMIK - 17 865 1544 - 665 890 001
 • Portiernia DS. AVIATA - 17 743 2712
 • Portiernia DS. IKAR - 17 865 1562 - 669 993 241
 • Portiernia DS. NESTOR - 17 865 1362 - 669 993 963
 • Portiernia DS. PINGWIN - 17 865 1395 - 669 993 695
 • Portiernia DS. PROMIEŃ - 17 865 1585 - 669 993 962
 • Portiernia OKL - 17 743 2700 - 667 801 241
 • Portiernia AOS BEZMIECHOWA - 17 743 2640 - 603 950 862
 • Portiernia OND ALBIGOWA - 17 743 2600
 • Portiernia WM-T STALOWA WOLA - 15 844 8912

I. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU
1. W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:
1) zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków, osoby będące w strefie zagrożenia;
2) wezwać straż pożarną.
2. Telefoniczne alarmowanie należy wykonać w następujący sposób:
1) po wybraniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 lub 112 i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie podaje się:
a) swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,
b) dokładny adres i nazwę obiektu,
c) co się pali, na którym piętrze,
d) czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego,
e) czy w budynku znajdują się materiały niebezpieczne (wybuchowe, toksyczne, łatwopalne);
2) po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
3. Przyjmujący może zażądać:
1) potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie;
2) dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.
4. Należy niezwłocznie przystąpić do udzielenia pomocy osobom zagrożonym, następnie do gaszenia pożaru (przy użyciu miejscowych środków gaśniczych) oraz w przypadku koniecznym przystąpić do ewakuacji ludzi i mienia. Czynności te należy wykonać w taki sposób, aby nie dopuścić do powstania paniki, jaka może ogarnąć ludzi będących w zagrożeniu, które wywołuje u ludzi ogień i dym.
Panika może być przyczyną niepotrzebnych i tragicznych w skutkach wypadków w trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Dlatego prowadząc jakiekolwiek działania w przypadku powstania pożaru należy kierować się rozwagą w podejmowaniu decyzji. Do czasu przybycia straży pożarnej kierowanie akcją obejmuje kierownik zakładu pracy /kierownik obiektu/ lub osoba najbardziej energiczna i opanowana.

II. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU SKAŻEŃ BIOLOGICZNYCH LUB CHEMICZNYCH
1. W przypadku otrzymania informacji o zewnętrznym skażeniu biologicznym lub chemicznym jeśli przebywamy w budynku należy:
1) wezwać odpowiednie służby;
2) pozostać w budynku;
3) wpuścić zagrożone osoby z zewnątrz;
4) poinformować inne osoby przebywające w obiekcie o zagrożeniu;
5) zamknąć drzwi, okna i ograniczyć napływ skażonego powietrza;
6) unikać przebywania w piwnicach i innych nisko położonych częściach budynku;
7) utrzymać łączność z kierownictwem obiektu i kierownictwem Uczelni informując o miejscu przebywania i liczbie osób.
2. W przypadku otrzymania informacji o zewnętrznym skażeniu biologicznym lub chemicznym jeśli przebywamy poza budynkiem należy:
1) schronić się w najbliższym budynku zasłaniając drogi oddechowe;
2) wezwać odpowiednie służby;
3) w przypadku kontaktu z niebezpiecznymi substancjami, zostawić odzież wierzchnią i buty przed wejściem;
4) umyć dokładnie głowę i ręce.
3. W przypadku rozsypania proszku lub rozlania cieczy nieznanego pochodzenia należy:
1) wezwać służby ratownicze;
2) nie dopuścić do kontaktu z substancją;
3) nakryć ją np. kocem, koszem aby zapobiec jej rozprzestrzenianiu;
4) opuścić i zamknąć pomieszczenie;
5) umyć ręce wodą i mydłem;
6) zdjąć ubranie, jeżeli miało kontakt z podejrzaną substancją i je zabezpieczyć, umyć się pod prysznicem;
7) po kontakcie z podejrzanymi substancjami i w obrębie skażenia nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu.
4. W przypadku, gdy pomieszczenie zostanie skażone aerozolami należy:
1) wezwać służby ratownicze;
2) wyłączyć wentylatory i klimatyzację w całym budynku;
3) opuścić pomieszczenie zamykając okna i drzwi;
4) sporządzić listę obecnych osób i udostępnić ją Policji.

III. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OTRZYMANIA TELEFONICZNEJ INFORMACJI O PODŁOŻENIU ŁADUNKU WYBUCHOWEGO
1. Osoba odbierająca informację powinna:
1) włączyć urządzenie rejestrujące rozmowy (jeżeli jest na wyposażeniu);
2) nie przerywać rozmowy;
3) zapamiętać (zanotować) treść wiadomości i godzinę zgłoszenia;
4) zapamiętać cechy charakterystyczne głosu (damski, męski, akcent itp.);
5) powiadomić głównego użytkownika obiektu oraz przełożonych.
2. Główny użytkownik obiektu:
1) wzywa odpowiednie służby;
2) decyduje o wyznaczeniu strefy ochronnej w części zagrożenia obiektu;
3) decyduje o ewakuacji i nią kieruje do czasu przybycia specjalistycznych służb; podczas ewakuacji windy powinny być zablokowane;
4) po przybyciu służb:
a) zapewnia dostęp do pomieszczeń i urządzeń,
b) udostępnia plan obiektu, wskazuje wyłączniki energii i gazu.

IV. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA PO OGŁOSZENIU EWAKUACJI
1. Powiadomić osoby przebywające w zagrożonym rejonie.
2. Opuścić pomieszczenie udając się w kierunku wskazanym przez prowadzącego ewakuację lub zgodnie z kierunkiem oznaczonym znakami ewakuacyjnymi.
3. Przy ewakuacji grupami należy zachować łączność wzrokową i słuchową pomiędzy grupami.
4. W przypadku silnego zadymienia dróg ewakuacyjnych poruszać się wzdłuż ścian, w pozycji pochylonej. Usta i drogi oddechowe w miarę możliwości zasłaniać chustką zmoczoną w wodzie.

V. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OTRZYMANIA PRZESYŁKI NIEWIADOMEGO POCHODZENIA
1. Osoba odbierająca podejrzaną przesyłkę niewiadomego pochodzenia powinna:
1) powiadomić właściwe służby;
2) odizolować przesyłkę;
3) ograniczyć ruch powietrza w pomieszczeniu, wyłączyć systemy wentylacji i klimatyzacji, zamknąć okna.
2. W przypadku kontaktu z przesyłką należy dokładnie umyć ręce.

VI. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZWIĄZKU Z BEZPOŚREDNIM ZAGROŻENIEM ATAKIEM TERRORYSTYCZNYM ZWIĄZANYM Z ZAJĘCIEM OBIEKTU I PRZETRZYMYWANIEM ZAKŁADNIKÓW
1. W przypadku uniemożliwienia bezpiecznej drogi ucieczki, poddać się woli napastnika, wykonując polecenia bez zbędnej zwłoki.
2. Nie prowokować agresji napastników.
3. W miarę możliwości przekazać na zewnątrz informację o zdarzeniu.
4. Zapamiętać jak najwięcej szczegółów mogących zidentyfikować napastników (ich rysopis, ubiór, sposób poruszania się, cechy wymowy, zapamiętać miejsca, w których mogli pozostawić ślady linii papilarnych, obuwia).
5. Nie podejmować telefonów bez zgody napastnika.
6. Nie utrudniać napastnikowi ucieczki.
7. W żadnym wypadku nie dawać do zrozumienia, iż zamaskowany napastnik został rozpoznany.
8. W przypadku podjęcia działań, w związku z akcją terrorystyczną przez wyspecjalizowane służby organów państwowych należy niezwłocznie zająć. Pozycję poza bezpośrednią strefą starcia i nie poruszać się do czasu uzyskania stosownego zezwolenia ze strony osób interweniujących w akcji.

VII. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AWARII INSTALACJI GAZOWEJ
1. Powiadomić odpowiednie służby.
2. Przewietrzyć pomieszczenie.
3. Nie używać otwartego ognia.
4. Nie włączać ani nie wyłączać światła oraz urządzeń elektrycznych.
5. Nie używać telefonu w zagrożonym wybuchem miejscu.
6. Zamknąć zawór przy gazomierzu.
7. Poinformować o zagrożeniu wszystkie osoby znajdujące się w jego strefie i natychmiast opuścić pomieszczenie lub budynek.
Ponowne włączenie gazu może być dokonane wyłącznie przez osobę uprawnioną.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję